1. Algemeen

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Exceptis en op alle overeenkomsten die Exceptis sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

B. Bij aanvaarding door Exceptis van een opdracht wordt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door de opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaard.

2. Verstrekking van gegevens in verband met offertes

A. De opdrachtgever dient Exceptis alle door Exceptis benodigde informatie, noodzakelijke gegevens, etc. te verstrekken, welke Exceptis nodig heeft voor het opstellen van een offerte.

B. Alle door Exceptis uit te brengen offertes zijn vrijblijvend.

C. De opdrachtgever staat jegens Exceptis in voor de juistheid van de door hem aan Exceptis verstrekte gegevens.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

Een overeenkomst is met Exceptis tot stand gekomen, wanneer Exceptis een opdracht digitaal of schriftelijk heeft bevestigd.

4. Vergoedingen

A. De vergoeding wordt berekend ofwel:

– op basis van het door Exceptis in haar tariefafspraak/offerte genoemde uurtarief, ofwel

– op basis van een door partijen overeen te komen vaste vergoeding per opdracht.

B. Het uurtarief of de overeengekomen vaste vergoeding is exclusief 21% btw en exclusief (on)kosten.

(On)kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, materiaal-, print- en drukkosten zullen door Exceptis aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

C. In geval van vertraging in de uitvoering van de opdracht en deze vertraging Exceptis niet kan worden toegerekend, kan Exceptis jegens de opdrachtgever aanspraak maken op algehele vergoeding van de daardoor voor Exceptis ontstane schade en/of extra kosten.

D. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

E. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Exceptis van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5. Omschrijving van de werkzaamheden

A. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte of opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, alsmede alle wijzigingen c.q. aanvullingen die naderhand digitaal of schriftelijk door Exceptis aan opdrachtgever zijn bevestigd.

B. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden of aanvullende opdrachten apart in rekening gebracht.

6. Overmacht

Indien Exceptis één of meer van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en deze omstandigheden evenmin op grond van de Wet, een door Exceptis gegeven garantie, of de in het algemeen verkeer geldende opvatting aan Exceptis kunnen worden toegerekend, is Exceptis nimmer jegens wie dan ook aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In een dergelijk geval heeft Exceptis het recht de overeenkomst op grond van gewichtige redenen te ontbinden zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

7. Opschorting der werkzaamheden

Exceptis is altijd gerechtigd, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien bij voortzetting van de werkzaamheden de veiligheid van degenen aan wie Exceptis de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden heeft opgedragen, naar het oordeel van Exceptis in gevaar kan komen; Exceptis houdt zich het recht voor om in geval van calamiteiten werkzaamheden door derden te laten verrichten.

8. Annuleringen

Het annuleren van een opdracht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Exceptis.

9. Geheimhouding

Exceptis mag gegevens, betrekking hebbende op de opdrachtgever dan wel op het bedrijf van de opdrachtgever, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden brengen.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht betrekkende door Exceptis vervaardigde ontwerpen en websites berust bij Exceptis. Indien u een logo heeft afgenomen mag u het logo onbeperkt vermenigvuldigen. Voor websites geldt dit niet. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Exceptis is het de opdrachtgever niet toegestaan ontwerpen van websites te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Exceptis mag alle door haar verkregen onderzoeksresultaten hetzij bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van andere opdrachtgevers, hetzij ten behoeve van andere doeleinden gebruiken.

11. Vergunningen

A. De opdrachtgever staat tegenover Exceptis in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de aan Exceptis gegeven opdracht.

B. De gevolgen, boeten, schaden en dergelijke, ten gevolge van of voortvloeiend uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de hiervoor onder A. bedoelde vergunningen komen voor rekening van de opdrachtgever.

12. (Opleverings)termijnen

A. De in de opdrachtbevestiging van Exceptis of anderszins schriftelijk opgegeven (opleverings)termijnen berusten steeds op een schatting.

B. Overschrijding van de (opleverings) termijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld van Exceptis geven de opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, schadevergoeding van Exceptis te vorderen of om korting op de aan Exceptis toekomende bedragen toe te passen.

13. Garantie

Exceptis staat ervoor in, dat de opdracht naar beste weten en kunnen wordt uitgevoerd conform de door opdrachtgever aan Exceptis gegeven opdracht.

14. Aansprakelijkheid

A. Uitgezonderd door Exceptis opzettelijk veroorzaakte schade, is de aansprakelijkheid van Exceptis, uit welke hoofde dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit een aan Exceptis gegeven opdracht te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Exceptis in dat geval zal worden uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart Exceptis voorts volledig tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, en de opdrachtgever is jegens Exceptis aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. Indien Exceptis aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Exceptis beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

B. Nadat een opdracht is afgerond wordt de website of webshop online gezet. Na livegang worden wijzigingen uitsluitend o.b.v. nacalculatie gerealiseerd.

C. Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt indien er een andere partij dan Exceptis werkt aan de opdracht.

15. Betaling

A. Tenzij in de opdrachtbevestiging van Exceptis anders is vermeld, dienen facturen te allen tijde binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

B. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling aan Exceptis de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

C. Is de opdrachtgever in gebreke in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de redelijke kosten die Exceptis moet maken ter verkrijging buiten rechte van voldoening van het haar verschuldigde voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van €100,-.

16. Toepasbaar recht/arbitrage

Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een voortvloeisel van een zodanige overeenkomst mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Exceptis, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17. Opzegtermijn

De opzegtermijn bedraagt twee maanden voordat de overeenkomst af loopt. Exceptis factureert jaarlijks de overeen gekomen kosten. Deze kosten worden vooraf gefactureerd. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt.

18. Verhuizing

Bij een verhuizing van uw diensten wordt, conform de opzegtermijn, beoordeeld of u geen openstaande betalingen meer heeft. Indien dat niet het geval is behoudt Exceptis het recht om uw verhuizing te weigeren totdat de openstaande betalingen voldaan zijn.